Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας


Τον όρο Σχολική Ετοιμότητα, πολλοί τον συγχέουν http://qasralyukhoot.com/qasr/2018/02/02/protonix-length-of-treatment/ sigmaessays με την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας.

Όμως, με τον όρο Σχολική Ετοιμότητα αναφερόμαστε στο κατά πόσο ένα παιδί νηπίου είναι έτοιμο να φοιτήσει στην τάξη της 1ης Δημοτικού.

Το πιο σημαντικό κριτήριο λοιπόν, δεν αποτελεί η χρονολογική ηλικία του παιδιού, αλλά άλλοι παράγοντες και δεξιότητες που πρέπει να έχουν κατακτηθεί μέχρι την είσοδό του στο σχολικό πλαίσιο ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει έλεγχο:

    Buy
  • της Οπτικής Αντίληψης : Οπτικής Διάκρισης, Οπτικοκινητικού Συντονισμού, Οπτικο- Χωρικής Αντίληψης
  • sinemet versus generic

  • της Γλώσσας: Αφήγησης, Περιγραφής, Cheap http://www.followtheelections.nl/?p=25084 ghostwriter berlin Φωνολογικής Ενημερότητας
  • της Λογικομαθηματικής Σκέψης
  • της Πλευρίωσης

http://phillyautoquotes.com/?p=12918
Στο Ινστιτούτο παραγματοποιείται έλεγχος των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε να εξακριβωθεί, η ετοιμότητα ένταξης των μαθητών στην 1η Δημοτικού.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει σταθμισμένα (Α τεστ Σχολικής Ετοιμότητας) και μη τεστ ώστε να συλλέξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σε κάθε τομέα, για να αποφανθούμε σχετικά με το εάν είναι αναγκαία η παρακολούθηση ενός προγράμματος Προετοιμασίας (βλ.Πρόγραμμα HolEd).

 

 

 

 

  Cheap